Автоматизирана диагностична система за електросоматография (ESG)

Автоматизираната диагностична система за електросоматография е предназначена за клинико-физиологична диагностика на функционалното състояние на човешкия организъм въз основа на топична експрес-диагностика на електрическите характеристики на рефлексогенни биологични активни зони (БАЗ).

Програмното обеспечение позволява да се направи интегрална и диференциална графическа и топическа оценка на функционалното състояние на организма, на гръбначния стълб и на свързаната с него сегментарно-неврална система, а също така висцералните човешки органи. “ESG” е метод, предназначен за използване в медицината и с научно-изследователски цели.

При създаването на системата са използвани научните работи на Р.Фолл, Х.Пфлаум и др.

Как работи системата?

Получените с помоща на измервателен прибор електрически сигнали, постъпват в персонален компютър, където на базата на събраните математически правила, вкарани в специално разработена програма за електросоматография, се провежда разпознаване на състоянието на пациента. След това информацията се предава в подсистемата на взетите решения, където се провежда анализ – на електро-показателите на биологично активните зони на кожата и степента на тяхното отклонение от допустимите физиологични граници и норми.Следващият етап е представяне на резултатите във вид на компютърни визуални образи на органи и системи. Получената информация се представя на екрана на компютъра в текстов и графичен вид и може да се разпечатва с помощта на принтер. Използването на компютърна графика позволява изобразяването на компютърно-визуалните образи на органите и тъканите на пациента по степента на отклонения от нормите. В ESG се използва не фиксираното време на измерването на електро-показателите на биологично активните зони на кожата, а непрекъсната от времето регистрация до пълното установяване на преходния електрически процес без пауза между измерванията.

Показания:

ESG може да се прилага :


– за донозологична диагностика на широка група от населението;
– със цел онтрол и оценка на ефективноста на проведеното лечение, рехабилитация, санаториуми, курортни и други оздравителни мероприятия и процедури;
– за оценка при функционални състояния и степени на влияние при неблагоприятни производствени и екологични фактори;
– за оценка на съответствие на професионалните изисквания към функционалните възможности на организма – със цел лекарско наблюдение и медицински контрол (цялостни и специализирани прегледи и др.);
– в качеството си на допълнителен метод на изследване при терапии и експертизи на вертеброгените нарушения и дегенеративно-дистрофично заболяване на гръбначния стълб;
– с широки иследователски цели за определяне на функционалните адаптационни възможности на човешки организъм;
– за извършването на диференциална диагностика, етиопатогенни изменения в органите и системите на организма (определя локални, първични изменения в органите или в сегментарната система на гръбначия стълб. );
– за определяне патологичните процеси в органите и системите в организма (от възпаления до дегенерации) .

Противопоказания:

ESG не може да се използва:


– при отсъствие у пациента на един или повече крайници;
– при значителни изменения на кожните тъкани (изгаряния , обширни белези, кожни заболявания и др.);
– при наличие на пейсмейкър, изкуствена сърдечна клапа, стент.
– при бременност;
– при наличие на големи метални предмети в тялото (ортопедични пирони, плаки по костите и др.)

Често задавани въпроси:

За какви конкретни цели се разработва и се прилага диагностика ESG?

За да установи причината на лошото състояние на организма, пациентът трябва да посети много лекари – специалисти, които ще препращат пациента от един на друг докато се установи заболяването.

Именно затова е разработена системата ESG, за да може лекарят, бързо, лесно и достоверно да прецени функционалното състояние на органите и системите на болния, да постави диагноза на заболяването и проведе нужната терапия.

Дали ESG е някаква “панацея” в диагностиката? С какво се отличава от подобните на него системи?
Панацея в медицината няма и не може да има, също важи и при диагностиката. ESG може само това, което може, не заменя компютърния томограф, ренген, ехограф и други, обаче позволява горните специализирани изследвания да се направят по обективни показания.
Другите системи на функционална диагностика са насочени само в една област, използват се много по-сложно или изискват много време за изследване, нямат тази степен на визуалност, която прави ESG разбираем за лекар и пациент.

ESG поставя ли диагноза на пациента ?
Поставянето на диагноза – това е резултат на съвместна работа, интелект, интуиция и професионален опит на лекаря. ESG, както и другите средства за диагностика дава на лекаря информация, но не го заменя. Именно диалогът лекар – пациент – компютър позволява да се постави диагноза или да се направят допълнителни изследвания. Трябва да се отбележи, че ESG позволява да се установят най-ранните стадии на заболяванията, когато все още няма симптоми и пациента дори не ги усеща. При тези условия лечението не изисква големи усилия и дава възможност да се избегнат по-сериозни последствия.

Може ли ESG да даде на лекаря нещо, което не могат да дадат другите диагностики?
ESG позволява:
-оценка на функциите на отделните системи в организма;
– да се намери причината на заболяването;
-лесно да се контролира процеса на лечението;
-да се променя терапията като отчита реакциите на организма към дадената терапия;
-да избира терапия в зависимост от характера на заболяването – хронично или остро.